Regulamin reg2.gq / wrozkasalome.pl / SMS PREMIUM

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi porad ezoterycznych z wykorzystaniem wiadomości SMS lub połączenia głosowego (zwanej dalej „Usługą”).
 2. Organizatorem jest o2 software sp. z o.o. ul. Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice, NIP 9542756704, KRS 0000567420 (dalej „Organizator”).
 3. Usługa jest oferowana na terenie Polski, a korzystanie z niej jest dobrowolne.
 4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz akceptuje fakt, iż strona reg2.gq / wrozkasalome.pl jest podpięta pod system statystyk Google Analytics oraz Google Adwords i zbiera anonimowe informacje na temat użytkowników oraz sposobu wykorzystania przez nich witryny wraz z jej zasobami.
 5. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej. Osobom poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z usług.
 6. Skorzystanie z formularza darmowego pytania nie obliguje do skorzystania z Usługi SMS Premium.

II. Korzystanie z Usługi SMS Premium

 1. Do skorzystania z usługi Użytkownik musi korzystać z polskiej sieci komórkowej wysyłając SMS rozpoczynający się od słowa ("Prefix") PRAWA na numer 7336. Pod prefixie PRAWA Użytkownik może dopisać dodatkowe pytanie. Alternatywne prefixy: 2017, 2018, amulet, aniol, anna, babcia, bogactwo, ciaza, cykl, daj, dalej, dar, dom, dwa, dzien, emocje, gdzie, imie, imiona, jutro, kasa, kobieta, kolor, krok, lewa, mama, medio, medium, miejsce, milosc, moc, odczyt, odzyskaj, ojciec, ona, osoba, powiedz, powrot, prawa, prezent, promo, przyszlosc, razem, relaks, rok, sciezka, sekret, sen, slonce, sny, stres, szczescie, szok, teraz, trzy, tvm, wcielenie, wiek, wyjaw, zgoda, zmysl, znak, zodiak, zwiazek
 2. Skorzystanie z Usługi skutkuje zalogowaniem użytkownika do serwisu typu chat.
 3. W odpowiedzi na sms od klienta, dodatkowe wiadomości SMS mogą być wysłane do Klienta celem kontynuowania konwersacji lub rozpoczęcia nowej.
 4. Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących Usługi oraz informacje o nich podawane mogą być fikcyjne i nie muszą mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości oraz nie stanowią oferty handlowej.
 5. Usługa ma charakter rozrywkowy i takich treści Użytkownik powinien się spodziewać.
 6. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.
 7. Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym umożliwiającym korzystanie z Usługi jest numer jego telefonu.
 8. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych identyfikacyjnych; podając takie informacje czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 9. Opłata za SMS Premium na numer 7336 wynosi 3zł netto (3,69 z VAT).
 10. Użytkownik może przerwać rozmowę przez SMS w każdej chwili poprzed brak odpowiedzi na sms.
 11. Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu i wysyła wiadomość SMS/MMS Premium Rate przyjmuje do wiadomości, akceptuje i zatwierdza warunki niniejszego Regulaminu, w ramach czego Użytkownik wyraża w szczególności zgodę na dostarczanie przez Organizatora treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy z tej przyczyny, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Organizator informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta termin odstąpienia od umowy przy umowach zawieranych na odległość wynosi 14 dni, poza ustawowymi wyjątkami jak ma to miejsce w przypadku niniejszego Serwisu.
 13. W ramach zatwierdzenia niniejszego Regulaminu, co następuje w sposób opisany w § 1 pkt 11 powyżej, Użytkownik oświadcza, iż:
  • Zdaje sobie sprawę, że rozpoczęcie korzystania z Serwisu pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
  • Wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z Serwisu przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
  • Jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu,
  • Potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.

III. Odpowiedzialność

 1. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść wiadomości przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  2. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego,
  3. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  4. szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi,
  5. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Operator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  6. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje można składać na adres mailowy: [email protected]
 2. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
 3. Prawem właściwym dla wykonania Umowy, jak również sporów zaistniałych pomiędzy Organizatorem oraz Klientem jest prawo polskie;
 4. Klient, będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposób rozwiązywania sporów można zapoznać się na stronie www.uokik.gov.pl.
 5. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z zawartej Umowy pozostaje Sąd właściwy dla siedziby Klienta;
 6. Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej reg2.gq / wrozkasalome.pl oraz sporządzić jego wydruk.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.